එක ශ්‍රේණියට තෝරාගනු ලැබූ සිසුන්ගේ නාමලේඛනය - බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය - 2022

තෝරාගත් සිසුන්ගේ දෙමාපියන් වෙත කෙරෙන නිවේදනය

නිවේදනයට පිවිසෙන්න

පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්

තෝරාගත් සිසුන්ගේ නාමලේඛනය

දැනට පාසලේ ඉගෙනුම ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරයින්

තෝරාගත් සිසුන්ගේ නාමලේඛනය

පාසලේ ආදී සිසු සිසුවියන් වන දෙමාපියන්ගේ දරුවන්.

තෝරාගත් සිසුන්ගේ නාමලේඛනය

මාරුවීම් පදනම මත තෝරාගත් දරුවන්.

තෝරාගත් සිසුන්ගේ නාමලේඛනය

අධ්‍යයන පදනම මත තෝරාගත් දරුවන්.

තෝරාගත් සිසුන්ගේ නාමලේඛනය