එක ශ්‍රේණියට තෝරාගනු ලැබූ සිසුන්ගේ නාමලේඛනය - බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය - 2022

මේ සම්බන්ද දැන්වීමට පහත සබැදිය ඔස්සේ පිවිසෙන්න.

පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන්

තෝරාගත් සිසුන්ගේ තාවකාලික හා පොරොත්තු නාමලේඛනය

දැනට පාසලේ ඉගෙනුම ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ සහෝදර සහෝදරයින්

තෝරාගත් සිසුන්ගේ තාවකාලික හා පොරොත්තු නාමලේඛනය

පාසලේ ආදී සිසු සිසුවියන් වන දෙමාපියන්ගේ දරුවන්.

තෝරාගත් සිසුන්ගේ තාවකාලික හා පොරොත්තු නාමලේඛනය

මාරුවීම් පදනම මත තෝරාගත් දරුවන්.

තෝරාගත් සිසුන්ගේ තාවකාලික හා පොරොත්තු නාමලේඛනය