2023 උ.පෙළ. සදහා විද්‍යා අංශයට ඇතුලත් වන අභ්‍යන්තර සිසුන් සදහා වන දැනුවත් කිරීම

* This notice is valid only for internal science section students who are entering to school for 2023 A/L.

පහත සදහන් කර ඇති වේලාවන්හිදී පාසලට පැමිණ පාසලට ගෙවීමට ඇති ගාස්තු ( පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු හා අනෙකුත් ගාස්තු) ගෙවන මෙන් කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.

ජීව විද්‍යා අංශයේ සිසුන් සදහා : 12/01/2022 බදාදා දින පෙ.ව. 8.00 ට.

ගණිත අංශයේ සිසුන් සදහා : 11/01/2022 අගහරුවදා දින පෙ.ව. 8.00 ට.

විද්‍යා අංශය.